اطلاعات حساب

شماره حساب: 1705918694 علیرضا غیوران

شماره کارت: 6104337797529854

شبا:IR880120000000001705918694

بعد از پرداخت از درگاه بانکیتون به سایت مراجعه و ادامه ثبت سفارش رابزنید و اطلاعات پرداختی را وارد کنید یا رسید واریزی را به شماره 09107797265 ارسال نمایید