تغییر کلمه عبور

جهت تغییر کلمه عبور ابتدا کلمه عبور قبلی را وارد نموده و بعد کلمه عبور جدید و تکرار آن را در قسمت مربوطه نوشته و روی تغییر کلمه عبور کلیک نمایید.