تنوع در روش های ارسال

با روش های تعیین شده توسط شما (باربری،‌ اتوبوس،‌ قطار، هواپیما، چاپار و تی پاکس)