شیوه پرداخت - واریز به حساب

شما می توانید از طریق واریز به حساب، مبلغ فاکتور را پرداخت نمایید.