شیوه پرداخت - کارت به کارت

شما می توانید از طریق انتقال وجه کارت به کارت، مبلغ فاکتور را پرداخت نمایید.